دستگاه جوش زیر پودری

دستگاه جوش زیرپودری

مرتب سازی: orderby
دیدگاه ها (0)
این دستگاه با حرکت برروی سازه که بصورت 45 درجه قرارگرفته واپراتوری که برپشت میز کنترل به همراه ماشین حرکت می کند اقدام به جوشکاری سازه می نماید.بدلیل استفاده از مکانیزم خود تنظیم ،تورچ جوشکاری بصورت اتوماتیک فاصله خودرا باسطوح عمود برهم سازه حفظ می کند.ودرنتیجه جوش یکنواخت با ضریب نفوذ مساوی رافراهم می آورد.
0 تومان

دیدگاه ها (0)
این دستگاه با استفاده از مکانیزم جوش زیر پودری، با کنترل سرعت و یکنواختی حرکت، عملیات جوشکاری را تسهیل می کند، دستگاه با حرکت برروی سازه و به کمک اپراتوری که بر پشت میز کنترل به همراه ماشین حرکت می کند، اقدام به جوشکاری سازه می نماید. بدلیل استفاده از مکانیزم خود تنظیم، تورچ جوشکاری بصورت اتوماتیک فاصله خود را با سطوح عمود بر هم سازه حفظ می کند و در نتیجه جوش یکنواخت با ضریب نفوذ مساوی را فراهم می آورد.
0 تومان

Copyright Portal Pastel