اخبار و مقالات

  • 3174
  • 22 مرتبه
  • دوشنبه 11 تیر 1403

انواع خطاها در سروو موتور های دلتا

انواع خطاها در سروو موتور های دلتا

 

ت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
خروجی درایو اتصال کوتاه شده است سیم بندی اتصالات بین موتور و درایو را چک کنید. ضمنا وجود اتصال کوتاه در سیم یا کابل قدرت موتور را هم بررسی کنید. اتصال کوتاه را رفع کرده و از کنتاکتور بین درایو و موتور استفاده نکنید.
سیم بندی موتور مشکل دارد مراحل سیم کشی را موقع اتصال موتور به درایو چک کنید که درست باشند طبق دفترچه راهنما دوباره سیم کشی کنید
IGBT مشکل دارد دما هیت سینک غیر عادی است با فروشنده یا شرکت دلتا تماس بگیرید
تنظیمات پارامتر کنترل خطا دارد چک کنید که مقادیر تنظیمات بیشتر از حالت پیش فرض نباشد تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید و سپس تدریجی مقادیر را تنظیم کنید
دستورات غیر منطقی چک کنید که دستورات ارسال شده برای زمان شتاب منطقی باشد از فیلتر یا دستورات منطقی استفاده کنید
ت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
خروجی درایو اتصال کوتاه شده است سیم بندی اتصالات بین موتور و درایو را چک کنید. ضمنا وجود اتصال کوتاه در سیم یا کابل قدرت موتور را هم بررسی کنید. اتصال کوتاه را رفع کرده و از کنتاکتور بین درایو و موتور استفاده نکنید.
سیم بندی موتور مشکل دارد مراحل سیم کشی را موقع اتصال موتور به درایو چک کنید که درست باشند طبق دفترچه راهنما دوباره سیم کشی کنید
IGBT مشکل دارد دما هیت سینک غیر عادی است با فروشنده یا شرکت دلتا تماس بگیرید
تنظیمات پارامتر کنترل خطا دارد چک کنید که مقادیر تنظیمات بیشتر از حالت پیش فرض نباشد تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید و سپس تدریجی مقادیر را تنظیم کنید
دستورات غیر منطقی چک کنید که دستورات ارسال شده برای زمان شتاب منطقی باشد از فیلتر یا دستورات منطقی استفاده کنید

 

 

ت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
خروجی درایو اتصال کوتاه شده است سیم بندی اتصالات بین موتور و درایو را چک کنید. ضمنا وجود اتصال کوتاه در سیم یا کابل قدرت موتور را هم بررسی کنید. اتصال کوتاه را رفع کرده و از کنتاکتور بین درایو و موتور استفاده نکنید.
سیم بندی موتور مشکل دارد مراحل سیم کشی را موقع اتصال موتور به درایو چک کنید که درست باشند طبق دفترچه راهنما دوباره سیم کشی کنید
IGBT مشکل دارد دما هیت سینک غیر عادی است با فروشنده یا شرکت دلتا تماس بگیرید
تنظیمات پارامتر کنترل خطا دارد چک کنید که مقادیر تنظیمات بیشتر از حالت پیش فرض نباشد تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید و سپس تدریجی مقادیر را تنظیم کنید
دستورات غیر منطقی چک کنید که دستورات ارسال شده برای زمان شتاب منطقی باشد از فیلتر یا دستورات منطقی استفاده کنید
ت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
خروجی درایو اتصال کوتاه شده است سیم بندی اتصالات بین موتور و درایو را چک کنید. ضمنا وجود اتصال کوتاه در سیم یا کابل قدرت موتور را هم بررسی کنید. اتصال کوتاه را رفع کرده و از کنتاکتور بین درایو و موتور استفاده نکنید.
سیم بندی موتور مشکل دارد مراحل سیم کشی را موقع اتصال موتور به درایو چک کنید که درست باشند طبق دفترچه راهنما دوباره سیم کشی کنید
IGBT مشکل دارد دما هیت سینک غیر عادی است با فروشنده یا شرکت دلتا تماس بگیرید
تنظیمات پارامتر کنترل خطا دارد چک کنید که مقادیر تنظیمات بیشتر از حالت پیش فرض نباشد تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید و سپس تدریجی مقادیر را تنظیم کنید
دستورات غیر منطقی چک کنید که دستورات ارسال شده برای زمان شتاب منطقی باشد از فیلتر یا دستورات منطقی استفاده کنید
اخبار مرتبط