میز مکنده دود و بخارات سمی پلاسما

میز مکنده دود و بخارات سمی پلاسما

در صورتیکه تصمیم به استفاده از دستگاه سی ان سی بهمراه برش دهنده پلاسمایی دارید یکی از گزینه هایی که پیشنهاد میگردد درباره آن تامل بیشتری نمایید میز مکنده دود میباشد.برش پلاسما یک روش برشکاری بسیار مفید میباشد که در ورقهای با ضخامت پایین سرعتی بالاتر را به ارمغان می آورد.در عین حال برش پلاسما ایرادهایی نیز دارد.یکی از این ایرادها مربوط به گازها و بخارات سمی حاصل از این روش برشکاری میباشد.

 

در هنگامبرشکاری با روش پلاسما گازهایی بسیار سمی ایجاد میگردند.علاوه بر بخارات فلزی تولید شده سمی ترین گازی که در این فرآیند ایجاد میگردد اکسیدهای گاز ازت یانیتروژن میباشد.در جاییکه تهویه کافی وجود نداشته باشد این گازها میتوانند باعث خفگی شوند.بخصوص آنکه اینگازها بدلیل سنگینتر بودن از هوا در ارتفاع پایین باقی میمانند.از آنجا که با استنشاق این گازها بجای اکسیژن فرد دچار خفگی میگردد امابدن هیچ هشداری نخواهد داد.لذا استفاده از میزهای مکنده بخارات و خروج آنها از محیط یا تسویه آنها از اهمیت بسزایی برخوردار میباشند.

 سروو موتور چیست؟

مقالات تخصصی CNC


 واژه ها: استپر موتور CNC، استپر CNC، موتور استپ، موتور استپر، استپینگ موتور


چاپ   ایمیل