سروو موتور

 سرو موتورها

 به موتورهـایی که به سرعـت به سیگنال خطا پاسخ می دهنـد و سریعا به بار شتاب می دهنـد سرو موتور گفته می شود . نسبت گشتاور به اینرسی (T/J) یک جنبه بسیار مهم یک سرو مـوتور است ،  زیرا  موتور با این فاکتور شتاب می گیرد .

 

مشخصات اصلی که در هر سرو موتور دیده می شود عبارتست از

 1- گشتاور خروجی موتور باید متناسب با ولتاژ بکار گرفته شده آن باشد

 2- جهت گشتاور سرو موتور باید به پلاریته لحظه ای ولتاژ  کنترل بستگی داشته باشد .

  سرو موتور به دو دسته کلی سرو موتورهای AC و سرو موتورهای DCتقسیم می گردد .