دستور العمل مانیتورینگ پرتور های نوری

دستور العمل مانیتورینگ  پرتور های نوری:

هدف از اندازه گیری پرتو های نوری اطراف یک لیزر،  حصول اطمینان از رعایت حدود پرتوگیری است. همچنین تعیین مرزهای منطقه تحت کنترل با اندازه گیری این پرتو انجام می شود. در اندازه گیری پرتوهای نوری لیزر موارد زیر باید رعایت شود:

-         اندازه گیری پرتو های لیزر باید توسط مسئول فیزیک  بهداشت صورت گیرد. در صورتی که مسئول فیزیک بهداشت تجهیزات اندازه گیری لازم را در اختیار ندارد. اندازه گیری می تواند توسط شرکتهایی که پروانه اشتغال به کار با لیزرهای صنعتی جهت کنترل کیفی تجهیزات لیزری یا ارایه ی خدمات دریافت کرده اند و پروانه آنها معتبر است انجام شود.

-         پس از نصب و قبل از شروع روال عادی کار، اندازه گیری پرتو ها نوری لیزر باید انجام شود و نتیجه با حدود مقایسه شود.

-         پس از تعمیر، افزایش در توان تشعشع و یا تغییر شرایط کار لیزرها یا حفاظ های موجود که ممکن است سبب شود شرایط پرتو خروجی لیزر تغییر کند، باید اندازه گیری انجام شود.

-         در مواقعی که حفاظ لیزر آسیب دیده  یا به طور موقت برداشته شده است اندازه گیری باید صورت گیرد.

-         اندازه گیری پرتو های نوری در اطراف لیزر های کلاس 3B  و 4 که مسیر باریکه از هر طرف مسدود نیست باید به صورت دوره ای حداقل هر ماه یکبار تکرار شود.

-         در هر بار اندازه گیری مشخصات کامل لیزر و پرتو آن ( طول موج، توان، انرژی هر پالس، مدت هر پالس، شدت موثر پرتو، محل اندازه گیری و ....) در هر محل کاری جهت انطباق کامل با حدود باید ثبت شود.

-         به  دلیل ساخت لیزر های باز توسط این مرکز (باریکه به طور مسدود نشده است) لازم است تجهیزات لازم جهت اندازه گیری شدت موثر پرتوهای نوری انعکاسی یا پراکنده را در اختیار قرار گرفته شود.

-         لازم است،علاوه بر تجهیزات لازم جهت اندازه گیری شدت پرتوهای نوری انعکاسی یا پراکنده،تجهیزات اندازه گیری توان پرتوی خروجی لیزر را نیز در اختیار داشته باشند تا قادر به کنترل کلاس لیزر باشند.

-         پس از اندازه گیری پرتو های نوری لیزر لازم است نتایج حاصل با حدود پرتو استاندارد مقایسه شود و در صورتی که برخی از نتایج یا همه ی آنها بالاتر از حد باشند. نسبت به حفاظ گذاری مناسب و یا تعیین تجهیزات حفاظت شخصی لازم اقدام شود.

-         کلیه اسناد مربوطه باید توسط مسئول فیزیک بهداشت ثبت و در مرکز نگهداری شود.

مقالات تخصصی CNC


چاپ   ایمیل