جدول نازلهای برش هوا گاز

جدول نازلهاي برش استاندارد PNME

شماره نازل

ضخامت

گاز

اكسيژن

1/32

1- 5

0.5

1.5

3/64

5 - 10

0.5

2

1/16

10 - 30

1

2.6

5/64

30 - 60

1

3

3/32

60 - 100

1.5

3.5

1/8

100 - 200

1.5

4

 

 


چاپ   ایمیل